Pokyny k začiatku šk. roka

24.08.2020 09:26

 

Zákonný zástupca:

 • zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021,
 • odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy,
 • predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie, lebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy,  
 • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Postup pri vstupe do školy:

 • dieťa do MŠ privádza vždy len jeden zákonný zástupca,
 • do priestorov šatne vstupujú deti a zákonní zástupcovia po jednom,
 • ak je šatňa obsadená zákonní zástupcovia čakajú na uvoľnenie priestorov v primeraných rozostupoch,
 • celkový čas zdržiavania sa osoby sprevádzajúcej dieťa do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy sa obmedzuje na nevyhnutné minimum – 5 minút,
 • sprevádzajúca osoba sa v priestoroch školy pohybuje vždy v rúšku, dieťa má rúško + zákonný zástupca mu prinesie rezervné rúško so sebou,
 • použije dezinfekciu rúk pri vstupe do budovy,
 • dieťa pri vstupe do triedy absolvuje ranný filter – zisťuje sa aktuálny zdravotný stav  a meranie teploty,
 • materská škola pri podozrení na akútne ochorenie (nielen COVID-19), dieťa nepreberie,
 • zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
 • sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky,
 • po absolvovaní ranného filtra si dieťa pod dohľadom učiteľky bežným spôsobom umyje ruky a začlení sa do triedy.

Ďalšie pokyny:

 • výmena posteľného prádla sa bude realizovať 1x za týždeň,
 • uteráky nie je potrebné prinášať, deti sa budú utierať do jednorázových,
 • ak máte možnosť, príslušné vyhlásenia zákonných zástupcov si môžete stiahnuť aj dole, vytlačiť a vyplniť doma, ušetrí nám to spoločný čas. Ďakujeme