Prijímanie detí do MŠ 2020/21

22.04.2020 11:43

 

Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2020/2021

 

Zákonným zástupcom vyplnené žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa môžu podávať od 11.05.2020 do 14.05.2020 vrátane, takto:

  • e-mailom – na webových stránkach školy www.msbetlanovce.webnode.sk v sekcii Novinky sa dole pod článkom Prijímanie detí do MŠ, nachádza  tlačivo „Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie“. Tlačivo je potrebné stiahnuť, vyplniť a elektronicky zaslať na e-mail školy msbetlanovce@gmail.com
  • osobným doručením priamo do kancelárie obecného úradu – prázdne tlačivo žiadosti bude dostupné taktiež v kancelárii OcÚ, kde si ho môžte vyzdvihnúť.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať:

  • ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
  • podmienky adaptačného pobytu stanovuje  § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. 

Vydanie rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ:

Pri prijímaní budú prednostne prijímané deti rok pred nástupom do ZŠ alebo deti s odloženou školskou dochádzkou.

Riaditeľka MŠ bude rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie posielať poštou (na korešpondenčnú adresu uvádzanú v žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ) s adresátom mena a priezviska dieťaťa. Venujte pozornosť správnemu a presnému vyplneniu adresy bydliska.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka spravidla do 30.06.2020.

 

 

ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarnevzdelavanie-2020-2021.docx (17488)