Prijímanie detí do MŠ 21/22

14.04.2021 11:43

 

Prijímanie detí do Materskej školy Betlanovce pre nasledujúci školský rok 2021/22 prebehne v dňoch 10. až 12. mája 2021. Prihlášku do MŠ si môžete stiahnuť na našom webe, dole pod článkom, alebo ak je to nevyhnutné, osobne vyzdvihnúť v škole.

Spôsob podania žiadosti:

- poštou na adresu MŠ, 

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu msbetlanovce@gmail.com,

- v nevyhnutných prípadoch osobne v budove materskej školy (iba ak to bude dovoľovať mimoriadna situácia a nariadenia ÚVZ SR). 

Podmienky prijímania:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné a bude prednostne prijaté do spádovej materskej školy podľa adresy trvalého pobytu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie). Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Pri prijímaní na predprimárne vzdelávanie má prednosť dieťa, ktoré do 31.08.2021 dovŕši päť rokov veku a predprimárne vzdelávanie je pre neho povinné.

Ďalej sa bude prijímacie konanie riadiť postupnosťou podľa dátumu narodenia dieťaťa.

 

Vydávanie rozhodnutí 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude  vydané do 15. júna 2021 a doručené rodičom/zákonným zástupcom elektronicky alebo osobne, prípadne poštou.

 

Žiadosť 21-22.docx (15614)