Poplatky

 

Rodičovský príspevok - školné 

Výška mesačného príspevku je 15,- €. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci.

 

Strava

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ je 1,90 € na deň

  • 0,45 € desiata, 1,10 € obed, 0,35 € olovrant + 0,40 € režijné náklady na jeden odobratý obed,
  • zákonný zástupca dieťaťa, ktorému bol priznaný nárok na dotáciu k stravovacím návykom dieťaťa uhradí príspevok na čiastočnú úhradu na stravu v ŠJ znížený o dotáciu vo výške 1,30 € za deň,                               
  • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.