Poplatky

 

Rodičovský príspevok - školné 

Výška mesačného príspevku je 10,- €. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci.

 

Strava

Stravná jednotka 1,60 €

Odhlásiť (prihlásiť) na stravu je možné deň vopred, alebo ráno do 8:00 hod. u p. učiteľky - 0902 160 430.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.