O domčeku

 

Poskytujeme celodennú prevádzku pre 20 detí. V triede sú spolu veľkí, menší aj najmenší kamaráti, ktorí sa spolu denne stretávajú, hrajú, učia...

Výchovný jazyk:  slovenský

Počet tried: 1

Počet pedagógov:  3

 

Prevádzka školy:  6.30 – 16.00 hod.

Našou každodennou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu detí. Z tohto sa vytvárajú aj priority školy vo výchovno-vzdelávacej oblasti: rozvíjať individuálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa rešpektujúc jeho individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť a kreativitu. 

K samotnému zameraniu našej školy nás priviedlo prostredie, v ktorom sa nachádzame. Našim cieľom je viesť deti k poznaniu podstaty ekologických zákonitostí, k rozvíjaniu estetického cítenia a formovaniu citového, humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia. Je pravdou, že čím skôr začneme formovať správanie sa detí voči prírode, tým väčší je predpoklad na dosiahnutie pozitívnych výsledkov, preto začíname od najútlejšieho veku pri rešpektovaní vekových a individuálnych zvláštností detí.

Aktívny pohyb, odpočinok, učenie aj hranie. To všetko stále dookola a predsa zakaždým inak.