Prijímanie detí do MŠ 22/23

18.04.2022 11:01

 

Podmienky prijímania de na predprimárne vzdelávanie

  Prijímanie detí sa uskutoční v súlade s § 28a, 28b, 59 a 59a školského zákona v Materskej škole V Betlanovciach v dňoch 9.5.- 11.5.2022 v čase od 12.00 do 14.00 hod.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa  a o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 Materská škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 59 ods. 6 školského zákona:

-  meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť

-  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zákonných zástupcov dieťaťa a kontakt na účely komunikácie

 Ak sa dieťa alebo zákonný zástupca nezdržiava na adrese trvalého pobytu, uvedie sa miesto, kde sa obvykle zdržiava.

 Pre dieťa, ktoré k 31.8.2022 dovŕši vek 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/23 povinné.

Podmienky prijatia:

- prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je nasledujúci školský rok povinný, deti, ktoré k 31.8.2022 dovŕšia vek 5 rokov,

- deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole,

- deti, ktoré k 31.8.2022 dovŕšia vek 4 roky,

- deti, ktoré k 31.8.2022 dovŕšia vek 3 roky.

 Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá do 30. júna. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

 

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie

Žiadosť 22-23 (15).docx (15591)