"Múdre hranie"

 
Cieľ výzvy - podpora zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj matematickej a informatickej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, technických zručností, psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, rozvoj reči a hudobnej a umeleckej expresie. 
 
Oprávnení žiadatelia - všetky materské školy, špeciálne materské školy, základné školy s materskými školami a spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku materská škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. 
 
Výberové kritériá - napĺňanie cieľa výzvy. Plánované využitie nakúpených pomôcok a hračiek. Celkový počet detí v materskej škole a počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Doterajšia zapojenosť materskej školy do projektov (zohľadňujú sa aj projekty podporené organizáciami z neziskového sektora). 
 
Maximálna výška finančných prostriedkov pre jednu materskú školu: 
• 500 € pre materské školy, ktoré navštevuje menej ako 50 detí 
• 1 000 € pre materské školy, ktoré navštevuje 50 a viac detí 
 
Konečný termín zaslania žiadosti - 01. 02. 2021 do 23:59
 
Použitie finančných prostriedkov - rozvojový projekt „Múdre hranie“ je určený na zakúpenie bežných výdavkov. 
Oprávnenými položkami sú predovšetkým: 
• detské knihy, 
• pomôcky na rozvíjanie matematickej a informatickej gramotnosti, 
• pomôcky na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti; 
• hračky a pomôcky na rozvíjanie technických zručností, 
• hry a pomôcky na rozvíjanie psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, 
• hry a pomôcky na rozvoj reči, 
• pomôcky na rozvíjanie hudobnej expresie, 
• pomôcky na rozvíjanie umeleckej expresie,
• pomôcky na rozvoj komunikácie a spolupráce.
 
Podarilo sa nám dostať medzi úspešných žiadateľov a boli nám poskytnuté finančné prostredky v sume 500 €.