Školský vzdelávací program

 

Svet je náš

alebo

Čo sa deje v dúhovom domčeku

 

Názov nášho ŠkVP sme odvodili od myšlienky: „Svet je  náš, akým si ho urobíme, taký bude“. Táto veta v pozitívnom zmysle v sebe zahŕňa všetky hodnoty, oblasti a smerovania, ktorými sa pri výchove nám zverených detí chceme riadiť.  Je to predovšetkým úcta k sebe samému, úcta k druhým, vzťah k prostrediu v ktorom žijeme, vzťah k ostatnému svetu.

K špecifikácii našich cieľov napomôže aj logo našej materskej školy – „Dúhový domček“.  Slovo dúhový naznačuje pestrosť, veselosť, širokospektrálnosť našich cieľov, naznačuje vzťah k prírode a k zameraniu školy, slovom domček chceme vyjadriť status samotnej osobnosti dieťaťa a budovanie jeho otvoreného vzťahu k svetu.

Preto je našou snahou v materskej škole dieťaťu poskytovať zdroje, vytvárať podmienky aby malo dostatok možností okolitý svet pochopiť, pomáhať mu vysvetliť si javy a situácie a následne spracované vyjadriť. Umožňovať dieťaťu experimentovať, vyskúšať si rôzne činnosti, rôzne roly, rôzne cesty riešenia problémov, jednoducho pomáhať mu spoznávať a chápať svet okolo seba, svet, v ktorom žije – jeho svet.

 

 1. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

Ciele zamerané na edukačný proces

 • zlepšovať sociálnu aktivitu detí a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými,
 • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí detí,
 • rozvíjať schopnosť tvoriť závery z pozorovanej činnosti,
 • tvoriť vlastné predpoklady o situáciách, javoch, predmetoch , overovať si ich v praxi,
 • rozvíjať schopnosť počúvať s porozumením,
 • umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania,
 • rozvíjať u detí emocionálnu inteligenciu, schopnosť prijímať a niesť vlastnú zodpovednosť pri plnení úloh, vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišností iných ľudí, správať sa mravne a udržiavať harmonické medziľudské vzťahy,

Ciele zamerané na skvalitnenie pedagogickej úrovne

 • rozvíjať osobnosť dieťaťa, stimulovať rozvoj tvorivosti, využívať problémové učenie,
 • pedagogickú prácu zamerať na komplexný rozvoj dieťaťa, s dôrazom na jeho prípravu do ZŠ,
 • do edukačného procesu zaraďovať nové koncepcie a metódy rozvoja osobnosti detí.

Ciele zamerané na spoluprácu

 • získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v materskej škole, intenzívne spolupracovať s rodinou pri spoločných podujatiach,
 • v spolupráci so zriaďovateľom pôsobiť v oblasti napredovania a rozvoja školy.

 

 1. Stupeň vzdelania

Predprimárne vzdelanie získava dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Legislatíva súvisiaca s činnosťou a prevádzkou materských škôl taxatívne neurčuje spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania detí v materskej škole.

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola.

 

 1. Vlastné zameranie materskej školy
 1. Zameranie environmentálne

K samotnému zameraniu našej školy nás priviedlo prostredie, v ktorom sa nachádzame a kde žijeme – obec je jednou zo vstupných brán do Slovenského raja. Keďže nám veľmi záleží na tom, aby príroda okolo nás poskytovala rovnaké potešenie nám, aj ďalším budúcim generáciám, rozhodli sme sa priložiť ruku k dielu. Našim cieľom je viesť deti k poznaniu podstaty ekologických zákonitostí, k rozvíjaniu estetického cítenia a formovaniu citového, humánneho a morálneho vzťahu k ochrane a tvorbe životného prostredia. Je pravdou, že čím skôr začneme formovať správanie sa detí voči prírode, tým väčší je predpoklad na dosiahnutie pozitívnych výsledkov, preto začíname od najútlejšieho veku pri rešpektovaní vekových a individuálnych zvláštností detí.

V blízkosti máme krásne prírodné prostredie vhodné na pozorovanie, prechádzky, pohybové aktivity, sledovanie prírodných javov, sveta živočíchov a rastlín /Slovenský raj, Tatry, rieka Hornád pretekajúca cez obec, blízka biofarma/. Tieto  podmienky nám poskytujú dostatok podnetov na výchovu k úcte k životu okolo nás. V rámci dosiahnutia cieľov vedieme deti k poznávaniu prírody cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť, avšak kladieme dôraz na to, aby sme im neodovzdávali hotové poznatky,  ale podnecujeme ich myslenie, uvažovanie, a potrebu nájsť riešenie problému.

K budovaniu ekologického povedomia určite patrí aj narábanie s odpadmi, preto sme sa vo februári 2016 stali súčasťou projektu „Škôlka Ježka Separka“, košickej nadácie KOSIT, ktorý ponúka veľmi komplexne rozpracované témy z oblasti separácie odpadov. Manuál „Škôlka Ježka Separka“ obsahuje na každý mesiac učebný text o plaste, skle, papieri, kove či inom odpade a tiež aktivity a činnosti pre deti. Cieľom projektu je vzbudiť záujem o ochranu životného prostredia už u tých najmenších.

Témy projektu, ktoré sú zapracované do výchovno-vzdelávacieho procesu:                                    

 1. Čo je to odpad
 2. Papier
 3. Sklo
 4. Plasty a kov
 5. Bioodpad
 6. Viacvrstvové obaly      
 7. Textil    
 8. Nebezpečný odpad
 9. Odpadový olej 
 10. Batérie
 11. Žiarivky  

Ciele:

 • využiť prirodzenú zvedavosť a spontánnosť detí k navodeniu vzťahu k poznávaniu a učeniu,
 • cieľavedome a systematicky rozvíjať kognitívne kompetencie poznávania elementárnych zákonitostí života na zemi a prírodných javov,
 • utvárať emocionálne bohatý vzťah a ochranárske postoje k prírode a životnému prostrediu,
 • formovať počiatky ekologickej kultúry,
 • na základe pozorovania a praktických skúseností rozlíšiť a charakterizovať ročné obdobia podľa typických znakov,
 • zdôvodniť prírodné javy vyplývajúce zo zmien ročných období,
 • poznávať rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov, skúmať ich vzájomné spojitosti,
 • objavovať význam, postavenie a úlohu lesa, vodných tokov, ovzdušia, pôdy, zvierat, rastlín a človeka v kolobehu života na zemi,
 • objavovať význam slnečnej energie,
 • pestovať rastlinky, realizovať s nimi pokusy,
 • rozvíjať estetické cítenie pozorovaním prírody stvárňovať ju prostredníctvom umeleckých výrazových prostriedkov,
 • využiť na tvorenie rôzne druhy odpadového a prírodného materiálu,
 • separovať odpad v triede,
 • prezentovať aktivity školy na verejnosti,
 • sledovať nelegálne skládky odpadu v okolí obce,
 • zaviesť trvalý separovaný zber odpadu v MŠ.
 1. Zameranie prosociálne

      Ďalším cieľom, ktorému sa budeme venovať je podporovať emocionálnu pohodu detí zo všetkých prostredí a s rôznymi schopnosťami. Škola sa zapojila do projektu „Zippyho kamaráti“, ktorý je určený pre predškolákov. Počas trvania projektu (jeden školský rok) sa deti venujú pomerne zložitým témam ako:

 1. Pocity
 2. Komunikácia
 3. Vzťahy
 4. Riešenie konfliktov
 5. Vysporiadanie sa so zmenou a stratou
 6. Zvládanie nových situácií.

 

      Jednotlivé hry a aktivity v programe sú koncipované tak, aby si dieťa zvyklo − za podpory učiteľa a blízkeho okolia – čeliť problémom a zároveň osvojilo si schopnosť vyjadriť emócie, ale aj schopnosť spolupráce, solidarity, súcitu, obetavosti, tolerancie i empatie voči potrebám druhých i sebe samému. Deti sa učia, že je v ich rukách, aký prístup zvládnutia situácie si zvolia; osvojujú si nové spôsoby a stratégie zvládania problémov.

 Ciele:

 • hľadať a vytvárať vlastné riešenia problémov,
 • požiadať o pomoc,
 • pomôcť v prípade potreby,
 • získať stratégie na zvládanie problémových situácií.
 1. Zameranie sociálno-finančné

Našim ďalším cieľom je rozvíjať sociálno-finančnú gramotnosť detí prostredníctvom programu „Aflatot“, do ktorého sme sa ako škola zapojili. Obsahom programu je posilňovanie sebavedomia a vlastnej hodnoty u detí, učenie sa právam ale i zodpovednosti za seba, svoju rodinu, komunitu a prostredie, porozumenie šetreniu aj v kontexte prírodných zdrojov a zodpovedného míňania, rozpočtovania. Obsah programu:Ty, ja a Aflatoun:

 

 1. Rozvoj kladného postoja k životu a osobnosti
 2. Ja a moja rodina: Starostlivosť o ľudí, ktorých máme radi
 3. Ja a moji kamaráti: Pomáhame si navzájom
 4. Ja a spoločnosť: Som súčasťou spoločnosti
 5. Ja a moje peniaze: Míňame, šetríme a delíme sa

 

Aktivity programu „Aflatot“ sú rozpracované podľa daného obsahu. Aktivity v programe vedú deti k samostatnosti, aktívnej práci, objavovaniu, premýšľaniu a vyjadrovaniu vlastných myšlienok. Za svoju snahu a prácu sú následne odmenené.

Ciele:

 • spoznávať svoje túžby, potreby, schopnosti,
 • rozvíjať individuálnu zodpovednosť, spoluzodpovednosť, kooperáciu,
 • posilňovať súdržnosť skupiny detí, triedy, materskej školy.

 

 1. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
 • dĺžka dochádzky – 1 - 4 roky,
 • forma výchovy a vzdelávania – celodenná.

 

 1. Učebné osnovy

      Učebnými osnovami materskej školy sú:

 • vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Sú spracované v podobe obsahových celkov, s prihliadnutím na vlastné zameranie a ciele materskej školy v prílohe ŠkVP.