Záverečná správa

Východiská

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

-          zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 5,

-          vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9 / 2005 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,

-          metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006–R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005 Z. z., 

-          koncepcie rozvoja materskej školy,

-          školského vzdelávacieho programu a rozvíjajúcich vzdelávacích programov,

-          plánu práce materskej školy na školský rok 2015/2016,

-          informácií o činnosti Rady školy,

-         vyhodnotenia projektov, podujatí.

 

 

 

 

1.      Základné identifikačné údaje o škole (§ 2 ods. 1 písm. a/)

Názov školy

Materská škola Betlanovce

Adresa

053 15 Betlanovce 23

Telefón

0902 160 430

Elektronická adresa

msbetlanovce@gmail.com

Web školy

www.msbetlanovce.webnode.sk

Zriaďovateľ školy

Obec Betlanovce

Riaditeľka školy

Mária Valigurová

Poradné orgány školy

Rada školy

Pedagogická rada

Metodické združenie

 

Rada školy

            Michaela Šofranková, predseda, zástupca pedagogických zamestnancov,

            Mária Gromanová, člen, zástupca nepedagogických zamestnancov,

            Miroslava Vargová, podpredseda, zástupca rodičov,

Stanislav Hodák, člen, delegovaný zástupca OcÚ,

            Mária Drenčeniová, člen, zástupca rodičov.

 

            Rada školy pri MŠ Betlanovce je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom,      ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a detí v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci v materskej škole. V uplynulom roku zasadala 2-krát, prerokúvala správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, počty prijatých detí, návrh na nový ŠkVP, priebeh zápisu, priebeh adaptačného vzdelávania, materiálno-technické zabezpečenie školy.

            Zloženie tejto rady školy bude aktuálne do októbra 2020, kedy skončí jej funkčné obdobie.

 

Pedagogická rada

 

Mária Valigurová

Michaela Šofranková

 

Pedagogická rada je poradný orgán MŠ, ktorý pracuje podľa vypracovaného plánu zasadnutí.

Metodické združenie

Pedagogickí zamestnanci MŠ sú členmi združeného metodického združenia do ktorého patrí aj MŠ Letanovce, MŠ Arnutovce, MŠ Bystrany. Vedúcou MZ je p. uč. Gabriela Lorencová.

 

2.      Údaje o počte detí materskej školy (§ 2 ods. 1 písm. b/)

         Materská škola je jednotriedna,  navštevovalo ju 20 detí, čím bola naplnená kapacita školy.

 

3.      Údaje o počte detí zapísaných do 1. ročníka ZŠ (§ 2 ods. 1 písm. c/)

         V školskom roku 2015/16 bolo zapísaných 6 detí v predškolskom veku, ktoré sa zúčastnili zápisu v ZŠ a boli zapísané do 1. ročníka

4.      Údaje o výsledkoch hodnotenia detí podľa poskytnutého stupňa vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e/)

         6 detí ukončilo predprimárne vzdelávanie.

5.      Zoznam uplatňovaných učebných programov (§ 2 ods. 1 písm. f/)

         MŠ vychádzala vo svojej práci zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Na jeho základe bol vypracovaný vlastný                    Školský vzdelávací program „Svet je náš“ s environmentálnym a zameraním.

6.      Údaje o zamestnancoch školy (§ 2 ods.1 písm. g/)

 

Pedagogickí zamestnanci

Mária Valigurová

vedúci pedagogický zamestnanec

Michaela Šofranková

začínajúci pedagogický zamestnanec,

Prevádzkoví zamestnanci

Mária Gromanová

školníčka

Mária Klingová

kuchárka

Marta Paľuchová

vedúca ŠJ, úväzok 0,25

 

7.      Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (§ 2 ods. 1 písm. h/)

 Počas školského roku 2015/16 vyučujúce absolvovali:

-          Adaptačné vzdelávanie – učiteľka

-          Edukačná príprava na 1. atestáciu – riaditeľka (KUPF CCV Ružomberok)

 

Ďalšie vzdelávacie podujatia v šk. roku 2015/16

-          Seminár k vyplňovaniu RIS

-          Seminár k IŠVP – ŠPÚ - Košice

-          Seminár SPPV SNV nový ŠVP

-          Vzdelávanie k projektu Zippyho kamaráti SNV

-          Metodické usmernenia k tvorbe ŠkVP - SNV

-          Porady usporadúvané SŠÚ Smižany

 

8.      Údaje o aktivitách školy (§ 2 ods. 1 písm. i/)

-          Šarkaniáda,

-          Tekvicový večierok,

-          Deň jablka,

-          Tvorivé dielne s rodičmi – tekvice,

-          Pieseň pre škôlku – deň MŠ,

-          Vystúpenie detí pri slávnostnom zažatí stromčeka,

-          Vianočné dielne – medovníčky,

-          Vianočná besiedka,

-          Fašiangový karneval,

-          Deň knihy – návšteva miestnej knižnice,

-          Veľkonočné tvorenie,

-          Návšteva divadelného predstavenia „Janko Hraško“,

-          Návšteva príslušníka policajného zboru

-          Program „Darček pre mamu“,

-          Letný športový deň – olympiáda šikovných zvieratiek,

-          Environmentálna vychádzka – Kaštieľ,,

-          súťaž – Priatelia ekoknižky Ježka Separka

-          výchovný koncert – ľudové hudobné nástroje

-          rozlúčka s predškolákmi,

 

9.      Údaje o projektoch (§ 2 ods. 1 písm. j/)

-          realizácia projektu Evička nám ochorela,

-          realizácia projektu Škôlka Ježka Separka,

-          projekt Motýlia záhrada.

 

10.  Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou (§ 2 ods. 1 písm. k/)

       Inšpekčná činnosť nebola vykonaná.

 

11.  Údaje o priestoroch a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l/)

-          škola sa nachádza v účelovej budove spolu s OcÚ,

-          kapacita materskej školy je 20 detí a je naplnená,

-          materiálno-technické vybavenie je vyhovujúce, v triede je dostatok hračiek, stavebníc a pomôcok. Pomocou príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy sme priebežne školu zásobovali výtvarným a pracovným materiálom, novými hračkami a pomôckami,

-          škola bola priebežne zásobovaná čistiacimi prostriedkami v dostatočnom množstve.

 

12.  Údaje  o finančnom a hmotnom zabezpečení školy (§ 2 ods. 1 písm. m/)

       a)      MŠ je financovaná z podielových daní obce na základe koeficientu a prepočtu na počet prihlásených detí podľa § 2 ods. 1 písm. c/ Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov v územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

       b)      v celkovom rozpočte bola zahrnutá dotácia pre predškolákov vo výške 976,- €,

       c)      od septembra 2014 prispievalo na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 7 detí, v závislosti od ich dochádzky. Ostatné deti boli od príspevkov oslobodené, pretože boli v predškolskom veku alebo spĺňali podmienky zaradenia do hmotnej núdze, či životného minima. Počas školského roku 2014/15 činil súčet príspevkov 724,50- €. Za tieto prostriedky boli nakúpené hračky a učebné pomôcky.

 

13.   Ciele, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy pre rok 2015/2016 a vyhodnotenie ich plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n/)

 

a)      Výchova a vzdelávanie vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom školy

-          vhodne využívať v edukačnom procese IKT, zdokonaľovať svoje zručnosti v práci s nimi – plnené,

-          proces výučby organizovať na základe pedagogickej diagnostiky, analýzy daného stavu, s využitím spätnej väzby – plnené,

-          uplatňovať pedagogický prístup, ktorý sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k deťom – plnené,

-          uplatňovať humanistický a demokratický prístup vo výchove, inovatívne metódy a formy zodpovedajúce súčasným trendom – plnené.

b)      Výchova a vzdelávanie vo vzťahu k deťom

-          rozvíjať u detí emocionálnu inteligenciu, schopnosť prijímať a niesť vlastnú zodpovednosť pri plnení úloh, vážiť si, rešpektovať a tolerovať odlišností iných ľudí, správať sa mravne a udržiavať harmonické medziľudské vzťahy - plnené,

-          analyzovať úroveň reči detí, kooperovať s rodinou a logopédom - plnené,

-          zameranie materskej školy nasmerovať k vytváraniu podmienok pre zdravý fyzický vývin detí, rozširovaniu elementárnych poznatkov o zdravom životnom štýle - plnené,

-          pozdvihnúť úroveň environmentálneho vedomia detí v predškolskom veku /zapojiť sa do projektu Ježko-Separko/ - splnené.

c)      Pedagogické a personálne riadenie

-          prezentovať dobré výsledky školy – plnené,

-          spoluvytvárať priaznivú klímu školy – plnené,

-          oboznamovať zamestnancov so zákonmi a právnymi predpismi, dodržiavať legislatívu – plnené,

-          vytvoriť vhodné podmienky pre spoluprácu s rodičmi a ostatnými partnermi školy – plnené,

-          sledovať platnú legislatívu a jej aktualizácie – plnené.

d)      Ekonomika školy

-          získavať sponzorov – dar z vydavateľstva Raabe – pedagogická literatúra.

e)      Materiálne vybavenie školy

-          vybaviť školskú knižnicu novou detskou a odbornou literatúrou – splnené,

-          pravidelne a v dostatočnom množstve zabezpečovať potreby školy v oblasti pomôcok, výtvarného a iného materiálu, hračiek – splnené,

-          zabezpečiť pravidelný prísun čistiacich a hygienických potrieb - splnené. 

f)       Prezentácia školy

-          pravidelne aktualizovať nástenku pre rodičov s čerstvými udalosťami zo života ich detí – splnené,

-          prezentovať akcie školy v obecnej informačnej vitrínke – plnené,

-          aktívne zapájať do spolupráce s MŠ rodičov, a tak ich viesť k tomu, aby cítili potrebu vzdelávania svojich detí, aby boli dostatočne pripravené na vstup do základnej školy - plnené.

 

14.  Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu (§ 2 ods. 1 písm. o/)

 

Klady:

-          rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky,

-          rozvíjanie estetického cítenia nielen počas výtvarných aktivít, ale aj vychádzkami do prírody a pozorovaním prírodných krás, hodnotením okolia,

-          hodnotenie umeleckých diel a architektúry /renesančný a barokový kaštieľ Betlanovce, kaštieľ Spišský Štiavnik,

-          u predškolákov veľmi pozitívne výsledky v oblasti triedenia, porovnávania, usporadúvania, orientácie v číselnom rade a v poznávaní geometrických tvarov,

-          starostlivosť o životné prostredie,

-          využívanie počítačových prezentácií vo výchovno-vzdelávacom procese,

-          úspešné osvojovanie si práce s PC v druhom polroku, predškolské deti sa naučili pomerne dobre pracovať s programom RNA a Cirkus šaša Tomáša,

-          riešenie úloh pomocou elektronickej včielky Bee-Bot,

-          dobrá komunikácia s rodičmi, spoločné akcie rodiny a školy,

-          práca s rozmanitým materiálom jednoduchými i netradičnými tvorivými technikami, využíval sa odpadový i prírodný materiál,

predškolské deti prejavili veľkú zručnosť a kreativitu pri výtvarných a pracovných činnostiach

Rezervy:

-           poznatky z oblasti dopravnej výchovy,

-          orientácia detí v časových vzťahoch,

-          nedostatočné zvládnutie grafomotorických cvičení u niektorých detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,

-          u niektorých detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa vyskytli problémy so znázorňovaním postáv a dejových súvislostí,

-          nedostatočná súvislosť rečového prejavu, nesprávna výslovnosť,

-          nedostatky pri tvorení homoným,

-          nedostatočné rešpektovanie multikultúrnych odlišností v detskom kolektíve.

Opatrenia:

-          zabezpečiť didaktické pomôcky na upevňovanie dopravnej výchovy a orientácie v čase,

-          intenzívne spolupracovať s rodinami zo sociálne znevýhodneného prostredia,

-          rozvíjať komunikačné schopnosti, odporučiť spoluprácu s logopédom,

-          zapojiť sa do projektu rozvíjajúceho emocionálne a sociálne kompetencie detí.

 

15.  Spolupráca školy a rodiny (§ 2 ods. 2 písm. c/)

Spolupráca funguje na dobrej úrovni, rodičia sa zúčastňujú akcií usporadúvaných školou, pri rôznych príležitostiach. Zaujímajú sa o život v materskej škole. V hojnom počte, aj s ďalšími rodinnými príslušníkmi navštevujú nami organizované besiedky a oslavy.

  

16.  Spolupráca so základnou školou (§ 2 ods. 2 písm. d/)

Keďže sa v našej obci základná škola nenachádza a deti navštevujú školu v susednej obci, v Hrabušiciach, je spolupráca so ZŠ obmedzená na:

-          návšteva školy pri zápise do 1. ročníka.